Ai Laika
Avatar
Demo (2010)
Avatar
Prestissimo (2012)
Avatar
I Wanna Be Your Dog (cover) (2013)
Avatar
Kids (2013)
Avatar Avatar
kiev, garage punk, punk rock, dance-punk